Instrukcja dla Autorów

Rodzaj publikowanych prac

Prace przeznaczone do publikacji w Studenckim Czasopiśmie Naukowym Eureka! Powinny mieć charakter artykułów przeglądowych (dopuszcza się zgłaszanie prac, w których prócz przeglądu tematu zawarte są badania własne autora/zespołu). Przesłane prace poddawane są ocenie przez wybranego Recenzenta z Rady Naukowej SCN Eureka! lub specjalistę wskazanego przez Redakcję.

SCN Eureka! zachęca studentów do przedstawienia w formie artykułów również odpowiednio opracowanych teoretycznych prac licencjackich i inżynierskich, a także wstępów teoretycznych do eksperymentalnych prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktorskich.

Organizacja przesyłanego manuskryptu

Wysyłany manuskrypt w jednym pliku z rozszerzeniem .doc/.docx podzielonym na sekcje:

Sekcja 1. Stron tytułowa:
– tytuł
– autor/autorzy wraz z afiliacjami i danymi kontaktowymi
– abstrakt
– słowa kluczowe
– spis treści

Sekcja 2. Treść manuskryptu z zaznaczonymi miejscami lokalizacji grafik (Grafika 1.) i tabelami (wraz z tytułami i podpisami według wzoru)

Sekcja 3. Bibliografia

Sekcja 4. Proponowane przez autora/autorów modele grafik oznaczonych odpowiednimi numerami (Grafika 1.)
– grafiki nie większe niż rozmiar strony A4
– proponowane przez Redakcję modele układu grafik: grafika całostronnicowa, grafika dwukolumnowa (szerokość grafiki maksymalnie 18cm), grafika jednokolumnowa (szerokość grafiki maksymalnie 7cm)

TYTUŁ ARTYKUŁU (Times New Roman 16, pogrubione, wielkie litery)

Jan Kowalski1*, Adam Nowak(Times New Roman 12, pogrubiona)

1 Zakład, Instytut, Wydział, Uczelnia, miejscowość

2 Katedra, Wydział, Uczelnia, miejscowość

* autor korespondencyjny: a.kowalski@ajd.czest.pl (Times New Roman 10 pkt.)

Jan Kowalski (Times New Roman 12, pogrubiona)

Zakład, Instytut, Wydział, Uczelnia, miejscowość

Katedra, Wydział, Uczelnia, miejscowość

a.kowalska@ajd.czest.pl (Times New Roman 10 pkt.)

Abstrakt

Abstrakt w języku polskim nie może być dłuższy niż 1000 znaków ze spacjami. Ilość znaków w streszczeniu można sprawdzić wykorzystując polecenie Worda Statystyka wyrazów z menu Narzędzia, lub z paska narzędziowego Style MIBE – Licz znaki. Abstrakt powinien informować, czego dotyczy artykuł, wskazywać elementy nowości oraz zawierać podsumowanie/wnioski. Powinien on prezentować cel, tezy artykułu, wykorzystane metody badawcze oraz ewentualnie etapy rozwiązania przyjętego problemu badawczego. Czcionka Times New Roman, 12 pkt., interlinia 1,15, tekst wyjustowany.

Słowa kluczowe:

maksymalnie 5 słów kluczowych (Times New Roman 12, Interlinia 1,15, kursywa)

Wstęp (Times New Roman, 14 pkt., pogrubione)

Tekst pisany w języku polskim. Dokument powinien zostać dostarczony w formie elektronicznej (pliki .doc lub .docx). Niżej przedstawiono podstawowe informacje dotyczące przygotowania tekstu manuskryptu. Układ tekstu oraz jego sformatowanie powinny być zgodne z tym wzorcem (formatką).

Treść rozdziałów pisana czcionką Times New Roman 12 pkt., wyrównanie: wyjustowane, interlinia 1,15, akapit 0,75 cm. Tytuły rozdziałów pisane czcionką Times New Roman 14 pkt., tekst pogrubiony, wyrównane do lewej. Odwołania do literatury w następującej formie [1] lub [1,4] lub [5-7]. Styl cytacji: IEEE. Literaturę należy umieścić na końcu artykułu w kolejności odpowiadającej cytowaniom w tekście. Każda cytowana pozycja literaturowa posiada przypisany dla siebie numer. W przypadku wielokrotnego cytowania danej pozycji literaturowej nie nadaje się nowego numeru. Podając w tekście tytuł czasopisma, należy zastosować cudzysłów. Dla przykładu:

Czasopismo „Engineering & Science” (obecnie „Caltech Magazine”), tuż pod artykułem opisującym zrealizowanie pierwszego z wyzwań Feynmana zakpiło sobie z tempa rozwoju nowych technologii.

Zalecane jest podawanie oryginalnych nazw anglojęzycznych. Można wprowadzać je na dwa sposoby: (i) bezpośrednio w zdaniu po skrócie w nawiasie (ang. rozwinięcie skrótu) stosując kursywę, np.:

W latach 80. jeden z ówczesnych doktorantów Uniwersytetu Stanforda w swoich badaniach zajmował się rozwojem (ang.) electron-beam lithography.

Tłumacząc dodatkowo angielski tytuł / nazwę na język polski, należy to zaznaczyć jak w poniższym przykładzie. Podając angielskie nazwy tytułów czasopism czy artykułów należy nie stosować kursywy, np.:

Laboratorium IBM, w którym pracował. Innym obrazowym przedstawieniem możliwości STM jest nakręcony w 2013 roku najmniejszy film świata: „A Boy and His Atom” (z ang. „Chłopiec i jego atom”) [13].

Alternatywą jest (ii) podanie angielskiej nazwy w nawisie w następujący sposób (metoda zalecana przez redakcję, skrót literowy na drugim miejscu pismem normalnym), np.:

W latach 80. jeden z ówczesnych doktorantów Uniwersytetu Stanforda w swoich badaniach zajmował się rozwojem elektronolitografii (ang. electron-beam lithography, EBL).

[Rozdział] XYZ (Times New Roman, 14 pkt., pogrubione)

Wzory należy wyrównywać do środka strony. Każdy wzór powinien posiadać numer zapisany cyfrą arabską w nawiasie okrągłym (umieszczony w tej samej linii co wzór), wyrównany do prawej krawędzi strony. W pracy nie wolno wstawiać wzorów w postaci rysunków, każdy wzór powinien być edytowalny, tj. powinien dawać możliwość dokonania w nim zmian. Przy powoływaniu się na numerację wzorów w tekście należy stosować takie same oznaczenia jak przy wzorach, np. (1) lub (1.1).

gdzie:

       v – prędkość [m/s];

       s – droga [m];

       t – czas [s].

Wzór powinien również zostać zapisany i przesłany osobno w pliku LaTeX.

[Podrozdział] XYZ (Times New Roman, 12 pkt., pogrubione)

Tabele i rysunki oraz podpisy powinny być wyśrodkowane. Tytuł tabeli umieszczamy nad tabelą, tytuł rysunku umieszczamy pod rysunkiem (jak w poniższych przykładach), stopniem pisma mniejszym o 2 punkty od stopnia pisma tekstu głównego. Czcionka używana na rysunkach oraz do wypełnienia tabel powinna być o 2 punkty mniejsza od stopnia pisma tekstu głównego.

Umieszczane w pracy tabele powinny zostać opatrzone odpowiednim tytułem i opisem. Z uwagi na szeroki wachlarz możliwości prezentacji danych w formie tabeli Redakcja daje Autorowi pełną decyzyjność w kwestii zastosowanego modelu, jednak zaleca utrzymanie neutralności kolorystycznej (czerń, biel, odcienie szarości) i prostoty układu.

Tab. 1. Tytuł tabeli oraz jej zawartość czcionka Times New Roman, 10 pkt., wyrównanie: wyśrodkowane. Na podstawie:…

XxxxxYyyyyZzzzz

Ryc. 1. Tytuł rysunku czcionka Times New Roman, 10 pkt., wyrównanie: wyśrodkowane. Na podstawie: obliczenia własne

Słowniczek Najważniejszych Pojęć (Times New Roman, 14 pkt., pogrubione)

Po ostatnim rozdziale artykułu (rdzeniu), powinien zostać zamieszczony krótki słowniczek najważniejszych pojęć / skrótów użytych w tekście (maksymalnie 20). Definicje powinny być jak najbardziej czytelne, proste i lakoniczne. Mają ułatwić osobie niezapoznanej z tematyką artykułu poruszanie w nim, spopularyzować nawet wąskie zagadnienia i rozszerzyć zakres potencjalnych odbiorców.  Wielkość czcionki 12, odstępy po – 6 pkt. Poniżej przykład:

Horyzontalny transfer genów (ang. Horizontal Gene Transfer, HGT) – zjawisko występujące powszechne w organizmach prokariotycznych, polegające na przeniesieniu informacji genetycznej z jednej komórki do drugiej, w wyniku działania takich mechanizmów, jak np. koniugacja, transdukcja czy transformacja.

Cząstki GTA (ang. Gene Transfer Agent) – cząstka przypominająca bakteriofaga, zdolna do przeniesienia fragmentu materiału genetycznego komórki gospodarza do innych komórek.

Bibliografia (Times New Roman, 14 pkt., pogrubione)

Bibliografia powinna zostać dołączona na końcu. Czcionka TNR, 10 pkt.

 1. Artykuł w czasopiśmie:

Zalecamy podawanie skróconego tytułu czasopisma. Są one dostępne na stronie Journal Title Abbreviations Web of Science: 
https://images.webofknowledge.com/images/help/WOS/F_abrvjt.html

Informacje w bibliografii powinny być wymienione w następującej kolejności:

Autorzy (nazwisko, imię skrócone do liter; oddzieleni przecinkami). Rok wydania. Tytuł. Nazwa czasopisma (skrócona). Tom: strona-strona. Należy je oddzielać kropkami.

Hurley D, McCusker MP, Fanning S, Martins M. 2014. Salmonella-host interactions – modulation of the host innate immune system. Front. Immunol. 5: 481–499.

Lostroh CP, Lee CA. 2001. The Salmonella pathogenicity island-1 type III secretion system. Microbes Infect. 3: 1281–1291.

Nauciel C, Espinasse-Maes F. 1992. Role of gamma interferon and tumor necrosis factor alpha in resistance to Salmonella typhimurium infection. Infect. Immun. 60: 450–454.

Powoływanie się w tekście na pozycje cytowanego piśmiennictwa następuje przez wymienienie liczby porządkowej w nawiasach, np. [10], [10-12], [10, 25] – styl cytacji IEEE. Referencje w bibliografii ułożone w kolejności cytowania.

Przy więcej niż 7 autorów w publikacji, zalecamy podanie nazwiska pierwszego autora i dodanie „i wsp.”

 1. Monografia / książka:

Informacje w bibliografii powinny być wymienione w następującej kolejności:

Autorzy (nazwisko, imię skrócone do liter; oddzieleni przecinkami). Rok wydania. Tytuł książki. Wydawnictwo. ISBN. Należy je oddzielać kropkami.

Feynman RP. What do you care what other people think?. W. W. Northon & Company, Inc. Nowy Jork, 2001. ISBN: 978-0-393-35564.

Schaffer HR. Psychologia dziecka. Wydawnictwo Naukowe PWN SA. Warszawa, 2018. ISBN: 978-83-01-17779-9.

W przypadku starszych publikacji (bez numeru ISBN):

Zsigmondy R. 1914. Colloids Chemistry and Ultramicroscopy. J.Wiley and Sons. Nowy Jork, 1914.

 1. Fragment monografii / książki:

Informacje w bibliografii powinny być wymienione w następującej kolejności:

Autorzy rozdziału (nazwisko, imię skrócone do liter; oddzieleni przecinkami). Rok wydania. Tytuł książki. Rozdział (tytuł lub numery stron). Redakcja. Wydawnictwo. ISBN:. Należy je oddzielać kropkami.

Bartosik D. Struktura chromosomów bakteryjnych. W: Biologia molekularna bakterii.  Baj J, Markiewicz Z (red.), str. 198-201. Wydawnictwo Naukowe PWN SA. Warszawa, 2015. ISBN: 978-83-01-18183-3.

Cichocki T. Układ limfatyczny oraz podstawy zjawisk immunologicznych. W: Kompendium histologii. Makowiec J. (red.), str. 228-250. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, 2009. ISBN: 978-83-233-2752-3.

 1. Strona internetowa:

Kolejność: autor, rok, tytuł artykułu, link (data dostępu).

Pearlman RZ. 2020. Apollo 13 at 50 Years: Looking Back at the Mission’s Lost Lunar Science. https://www.scientificamerican.com/article/apollo-13-at-50-years-looking-back-at-the-missions-lost-lunar-science/ (13.04.2020).

W wypadku cytowania bazy danych:

Nazwa. Strona (data dostępu).

National Center for Biotechnology Information. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene 
(13.04.2020).

 1. Film:

Film bez autora:

Lunch Hour NYC: Hot Dog Carts. 2012. New York Public Library. http://www.nypl.org/audiovideo/hot-dog.

Film posiadający autora:

Chegg M. How to Cite Quotes to Avoid Plagiarism. 2018. YouTube. www.youtube.com/watch?v=N4gmmme8HjQ.

 1. Wypowiedź konferencyjna / artykuł konferencyjny

Taniguchi N. 1974. On the Basic Concept of ‚Nano-Technology. Proceedings of the International Conference on Production Engineering. Tokyo, JSPE. Part II, Japan Society of Precision Engineering. 18–23.

 1. Prace dyplomowe

Drexler KE. 1977. Molecular Machinery and Manufacturing with Applications to Computation. MIT (rozprawa doktorska).
http://e-drexler.com/d/09/00/Drexler_MIT_dissertation.pdf  (10.03.2020)

DODATKOWE WYMOGI REDAKCYJNE

ARTYKUŁ PISANY W JĘZYKU POLSKIM

 1. Objętość manuskryptu nie mniej niż 8 i nie więcej niż 15 stron formatu A4 napisany w formie programu Microsoft Word. Plik .doc lub .docx
 2. Ustawienia strony:
 • Ustawienia strony: format A4 – szerokość 21,0 cm, wysokość 29,7 cm
 • Marginesy lustrzane: górny – 2,5 cm, dolny – 2,5 cm, lewy – 2 cm, prawy – 2 cm
 • Czcionka tekstu głównego Times New Roman, wielkość – 12 pkt., interlinia – 1,15, tekst wyjustowany
 • Wcięcia akapitów – 0,75 cm
 • Zapis jednostek w układzie SI (np. t/ha, g/m2)
 • W tekście i podpisach stosować skrót: Tab. 1., Ryc. 1.
 • Pojedynczy rysunek może posiadać maksymalne wymiary 10 cm (szerokość) oraz 7,5 cm (wysokość); akceptowany format rysunków: jpg., png. 

%d blogerów lubi to: